Θεοδώρα Τζάκρη
    

Άρθρα

05 Φεβρουάριος 2016

Ανάπτυξη και εφοδιαστική αλυσίδα - Άρθρο της Θ.Τζάκρη

Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας υπολογίζεται περίπου στο 10% του ΑΕΠ, ενώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου αφού δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική της χώρας, που βασίζεται στη γεωγραφική της θέση, στο ανθρώπινο δυναμικό της και στις διεθνείς της συμμαχίες. Δουλεύοντας μαζί με τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση, στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής που συγκροτήσαμε πριν λίγες εβδομάδες, μπορούμε να αναδείξουμε τα Logistics ως τη δεύτερη μεγάλη βιομηχανία για τη χώρα, αντίστοιχη του Τουρισμού. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί άλλωστε τη ραχοκοκαλιά κάθε παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας και για αυτό τον λόγο η Κυβέρνηση κάνει τη συνειδητή επιλογή της ενίσχυσης αυτού του τομέα, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Η ενεργοποίησή του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής που ήδη πραγματοποιήσαμε θα συμβάλει καθοριστικά:  στη σύνταξη προτάσεων με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς και την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένου συστήματος κατάρτισης σε θέματα Εφοδιαστικής  στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα και στην εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού δράσης με χρονική ιεράρχηση ενεργειών  στην εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις στην Εφοδιαστική  στη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική, κ.α.

Πέρα από το Συμβούλιο, το οποίο θα μας δώσει πολύτιμη βοήθεια, οι σημαντικότερες δράσεις του Υπουργείο για το επόμενο διάστημα, που αφορούν τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι:  η ενεργοποίηση του Νόμου 4302 για την Εφοδιαστική Αλυσίδα  οριζόντιες και κάθετες Δράσεις στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020  Τουλάχιστον ένα νέο Εμπορευματικό Κέντρο μέσα στο 2016  Σύσταση Οργανισμού για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών μέσω της προβολής των Ελληνικών Logistics στα διεθνή φόρα.

Ακόμη προωθούμε στοχευμένες παρεμβάσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα που περιλαμβάνουν δράσεις όπως η ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης εταιρειών logistics βάσει διεθνών προτύπων, η ενίσχυση της ηλεκτρονικής ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων στα logistics, η ανάπτυξη κέντρων AGROLOGISTICS, η δημιουργία παρατηρητηρίου Logistics, η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα.

Επίσης, σχεδιάζουμε χρήσιμα για τον τομέα της Εφοδιαστικής προγράμματα μέσα από το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ του νέου ΕΣΠΑ που θα βοηθήσουν τις υγιείς επιχειρήσεις να επενδύσουν στο χώρο των logistics, όπως το πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις», το πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση», το πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα», το πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία» το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», που θα προκηρυχθούν μέσα στο 2016.

Η Κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο όραμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και συγκεκριμένους στόχους ανά τομέα που το υπηρετούν. Για αυτό επενδύουμε στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, ως μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού. Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, η οποία αναπτύσσεται σε δύο πυλώνες: • Πρώτος Πυλώνας: Ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων • Δεύτερος Πυλώνας: Εκσυγχρονισμός Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να αναπτυχθεί και να βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά, την ανάπτυξη υπόλοιπων τομέων της οικονομίας (βιομηχανία, εξαγωγές, εμπόριο, τουρισμός, αγροτική παραγωγή, κ.ά.)

Πιστεύω ακράδαντα ότι εάν θέλουμε πραγματικά τα Logistics να αποτελέσουν τη δεύτερη μεγάλη βιομηχανία για τη χώρα, αντίστοιχη του Τουρισμού, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την καλόπιστη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ διοίκησης, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Αυτόν το στόχο πιστεύω ότι θα υπηρετήσει ουσιαστικό το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, ώστε όλες οι δράσεις του Υπουργείου μας να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να προσδώσουν απτά οφέλη στην αγορά και την κοινωνία.